นายฉัตรชัย ตุ่นเงิน และ นายทรงสิทธิ์ ดลประสิทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
"The 1st I-TECH CON" เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร